Algemene voorwaarden Meos Skincare.

 

 

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Meos Skincare en een cliënt waarop Meos Skincare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen schoonheidssalon
2.1 De schoonheidsspecialiste van Meos Skincare zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.
2.3 De schoonheidsspecialiste van Meos Skincare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Meos Skincare is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2.4 De schoonheidsspecialiste van Meos Skincare zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

3. Afspraken
3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Meos Skincare melden.
3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Meos Skincare 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.3 Indien er korter dan 2 uur van te voren wordt afgemeld of bij een no-show brengen wij de volledige behandeling in rekening. Dit geldt ook voor COVID-19 annuleringen.

3.4 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
3.5 Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
3.6 Meos Skincare moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
3.7 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Persoonsgegevens & privacy

4.1 De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
4.2 De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op en verwerkt deze op een klantenkaart in een digitaal klantenbestand.
4.3 De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.4 De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Betaling

5.1 Meos Skincare vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
5.2 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
5.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
5.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met pin te voldoen.

 

6. Aansprakelijkheid
6.1 Meos Skincare is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Meos Skincare is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
6.2 Meos Skincare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Meos Skincare.
7.2 Meos Skincare moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
7.3 Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Meos Skincare de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
7.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal Meos Skincare het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
7.5 Indien Meos Skincare en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager de klacht  voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Meos Skincare is aangesloten bij de ANBOS.

 

8. Garantie
8.1 Meos Skincare geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
8.2 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
8.3 Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9. Geheimhouding

9.1 De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

9.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.3 De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

10. Beschadiging en/of diefstal
10.1 Meos Skincare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
10.2 Meos Skincare meldt diefstal altijd bij de politie.

 

11. Behoorlijk gedrag
11.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
11.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Meos Skincare het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
11.3 Bij Meos Skincare wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
11.4 Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

 

12. Recht
12.1 Op elke overeenkomst tussen Meos Skincare en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Meos Skincare en zijn ook in de salon beschikbaar.
12.3 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
12.4 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.